ವಿಷಯ : “ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ” Topic: ” Literacy Day” C O V I D -19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಕಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ: 08.09.2020

IMG-20200912-WA0015

IMG-20200912-WA0014